KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

KLİNİK ENTERAL VE PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEK ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Madde 1. TANIM ve KAPSAM

 1. KEPAN proje destek ödülü, yönetim kurulu tarafından sağlanan ve yönergede belirtilen uygulama esaslarına bağlı kalınarak yürütülür. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde uygulama esaslarında değişiklik yapabilir.
 2. Projeyi hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyesi, doktora, yüksek lisans ya da eş değer eğitimini tamamlamış derneğimiz üyesi araştırmacılar proje yürütücüsü olabilirler.

Madde. 2. GENEL KOŞULLAR

 1. Araştırma yöneticisi KEPAN üyesi olmalıdır.
 2. Araştırma konusu orijinal, KEPAN’ın amaçlarına uygun, ulusal ölçekte değer taşıyan ve ülkemizde klinik nütrisyonun gelişmesine doğrudan katkıda bulunacak nitelikte olmalıdır. Araştırma Türkiye’de yapılmalıdır. Ancak, araştırmanın temel unsurlarından olmayan bazı kısımları (örneğin, bazı laboratuvar testleri) yurt dışında yapılabilir.
 3. Araştırmaya başlanmamış ve çalışma için başka bir araştırma desteği alınmamış olmalıdır.
 4. Proje yürütücüleri “Yüksek Öğretim Kurumu Araştırma ve Yayın Etiği” ile ilgili kurallarına uymakla yükümlüdür.
 5. Başvuran projelerin lokal ve/veya genel etik onayı alınmış olmalıdır. Etik kurul onay belgesi yalnızca gerekli olan proje için geçerli olmak kaydıyla projeye uygun olarak alınmış 24 aydan daha eski tarihli olmayan etik kurul belgesi olmalıdır. Proje başvurularında temin edilmesi gereken “Etik Kurul Onay Belgesi” insanlar üzerinde yürütülecek prospektif gözlemsel araştırma projelerinde iyi klinik uygulamaları ve ilgili mevzuatta açıklanan kurallar dahilinde veya deney hayvanlarının araştırmada kullanımları ile ilgili mevzuatta açıklanan koşullarda başvurunun niteliğine göre belirlenen yerde, gerçekleştirilebileceğine dair Etik Kurul’un olumlu kararını gösteren karardır.
 6. İnsanlar üzerinde yapılacak ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünler ile ilgili klinik çalışmalarda “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” te yer alan ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği’nde açıklanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’ ndan da (http://www.titck.gov.tr/) izin belgesi alınması gereklidir. Araştırmacılar ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünler ile ilgili klinik çalışmalarda “Klinik Araştırmalar Etik Kurul” onayı ve TİTCK onay belgesini eklemelidir.
 7. Literatürde, araştırmacıların projelerine ait “ön çalışma” veya bir kısmından üretilmiş “makale, editöre mektup veya derleme” yayınlamamış olmaları gerekmektedir. 

Madde 3. İLAN VE BAŞVURU

 1. KEPAN yönetim kurulu her yıl desteklenecek proje sayısını ve miktarını belirler.
 2. Başvurular yıl içerisinde herhangi bir zamanda yapılabilir.
 3. Başvuru dosyası aşağıdaki unsurları içermelidir;
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Araştırmacıların kısa özgeçmişleri
 3. Amaç/hipotez (Projenin tamamlanmasıyla tıp literatürüne katkısı)
 4. Genel bilgi (Konuyla ilgili genel bilgiler ve literatür örnekleri)
 5. Yöntem (hasta-hayvan çalışması-yapılacaklar-istatistik-vb). Bu kısımda çalışmanın yürütüleceği kurumun/kuruluşun projeyle ilgili alt yapısı ve hangi kısımların orada yapılacağı da belirtilmelidir.
 6. Sonuçlar (hangi parametreler/çıktılar hesaplanacak)
 7. Tartışma (Olası sonuçların kısa tartışılması)
 8. Bütçe (Proje giderlerinin açık olarak belirtildiği bir taslak bütçenin projeye eklenmesi gerekir)
 9. Talep edilen tüm mal, malzeme ve hizmet alımlarına yönelik proforma fatura veya teklif mektupları eklenmelidir.

 

 1. Projenin süresi 2 (iki) yılı geçmemelidir.

Madde 4. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Proje başvurularının alınması ve ön değerlendirme amacıyla KEPAN yönetim kurulundan bir koordinatör üye görevlendirilir. KEPAN Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda araştırma projesi değerlendirme jürisinin üyeleridir.
 2. KEPAN Yönetim Kurulu gerektiğinde bazı projeler için (örneğin özel tekniklerin uygulanacağı çalışmalar) dışarıdan bilirkişi sıfatıyla üye görevlendirebilir.
 3. Başvuru sahipleri, alanları ile ilgili yapmış oldukları faaliyetleri başvuru sırasında vermekle yükümlüdür. Başvuru sahibinin faaliyetlerinin incelenmeye uygun olup olmadığına karar verilir. Uygun görülmeyen başvurular gerekçelendirilerek başvuru sahibine bildirilir.
 4. Bilirkişi sıfatı ile görevlendirilen üyeler projeler hakkındaki raporlarını 2 ay içinde tamamlamak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında raporlar karara bağlanır ve sonuç web sayfasında ilan edildiği gibi başvuru sahiplerine de ayrı ayrı bildirilir.
 5. KEPAN yönetim kurulu, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alarak proje desteği olup/olmadığı kararını verir.

 

Madde 5. PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

 1. Desteklenmesine karar verilen araştırma projelerinin yöneticisi ile KEPAN arasında bir protokol imzalanır. Projelerin toplam bütçesi, yönetim kurulu tarafından yukarıda listelenen bütçe kategorileri altında onaylanan bütçe kalemlerinin öngörülen yaklaşık maliyetlerinin toplamı ile belirlenir.
 2. Projenin yürütülmesi sırasında desteklenen miktardaki bütçenin kullanımının onaylanan ve imzalanan protokol içeriğene uygun olarak gerçekleştirilmesi zorunludur. Proje bütçeleri belirtilen “Mal”, “Malzeme” ve “Laboratuvar Hizmet” alımı bütçesi ana başlıklar altında değerlendirilerek kullandırılır ve izlenir. Yönetim kurulu tarafından ilgili başlıklarda onaylanan proje bütçe tutarları diğer herhangi bir başlık altındaki harcamalar için kullanılamaz.
 3. Bütçenin kullanımına yönelik harcama işlemleri yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kordinatör tarafından yürütülmektedir. Bütçe kapsamında herhangi bir satın alma/harcama işleminin başlatılabilmesi için, oluşturacakları harcama taleplerini elektronik ortamda ve çıktısını ise ıslak imzalı olarak en kısa sürede yönetim kurulunun görevlendirdiği kordinatöre ulaştırmaları zorunludur. Kordinatör yönetim kurulu üyesi tarafından ilgili talebe istinaden onay belgesi düzenlenmeden herhangi bir harcama işleminin başlatılması veya varsa daha önceden yapılmış herhangi bir harcamanın ödenmesi mümkün değildir.
 4. Araştırma proje yöneticisi her 6 ayda bir KEPAN yönetim kuruluna proje hakkında rapor vermelidir ve proje planında gecikme varsa nedenlerini açıklamalıdır. Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç 3 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren “Proje Sonuç Raporunu” KEPAN yönetim kuruluna sunmalıdır.
 5. Desteklenen projenin ara ve sonuç raporlarının süresi içerisinde sunulmaması durumunda, raporun teslim edilip yönetim kurulu tarafından ilgili raporun değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm aktivitelere ait işlemler durdurulur. Proje sonuç raporu, sunmayan veya raporu yetersiz (başarısız) bulunan araştırmacılara uygulanacak yaptırımlarla ilgili hususlar bu yönerge hükümlerine göre KEPAN yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 6. KEPAN yönetim kurulu projenin tüm aşamalarında gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 7. Proje kapsamında gerçekleştirilen test, analiz ve veri değerlendirmelerinin yurtiçindeki kurum ve kuruluşlardan karşılanması zorunludur. Ancak, zorunlu nedenlerle kurum içinde veya yurt içinde yaptırılamayacak test, analiz veya hizmetlerin bulunması durumunda gerekçesinin başvuru aşamasında kapsamlı olarak izah edilmesi ve varsa zorunluluğu ortaya koyacak belgelerin de sunulması gereklidir. Bu tür durumlar yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek ve taleplerin uygunluğu karara bağlanacaktır.
 8. Desteklenen giderler kapsamında baskı, yazıcı çıktısı, fotokopi, kâğıt, yazıcı toneri ve benzeri diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 1.000 (Bin) TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane vb. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler ile araştırmanın yürütülebilmesi için zorunlu olup gerekçesi yönetim kurulu tarafından uygun görülen projeler ile güdümlü projeler için bu sınırlama dikkate alınmaz.
 9. Desteklenen projeler kapsamında kurs, eğitim, kongre ve sempozyum giderleri karşılanmaz. Ek olarak, anket uygulamaları ve istatistiksel analizler için hizmet alımı, microsoft ofis ürünleri, sunum geliştirme yazılımları, antivirüs yazılımları vb. nitelikteki genel kullanıma yönelik yazılımlar için destek sağlanmaz.
 10. Araştırma protokolü imzalandıktan sonra 2 yıl içerisinde bitirilmiş olmalı ve son rapor verilmelidir. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, yönetim kurulu kararı ile projeler için ek süre verilebilir. Ek süre taleplerinin protokolde belirtilen bitiş tarihinden en geç 1 ay önce gerçekleştirilmesi gerekir.
 11. Desteklenen projelerden üretilen tüm yayınlarda (sözlü bildiri, poster bildiri, kısa not, makale, patent vb) proje numarası ile birlikte proje desteğinin KEPAN tarafından desteklendiği belirtilmesi ve ilgili yayınların yönetim kuruluna sunulması gereklidir.
 12. Araştırma verilen zaman planlamasında yürümediği takdirde veya değerlendirilmesi için verilen orijinal plandan sapmalar olduğu takdirde makul bir açıklaması olmadığında ve/veya KEPAN tarafından kabul edilmediğinde KEPAN yönetim kurulu yaptırım hakkına sahiptir.

Madde. 6. Bu yönerge 20.07.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

2023-2025 Dönemi KEPAN Derneği Yönetim Kurulu

            Prof. Dr. Mutlu Doğanay-Başkan

            Prof. Dr. Çetin Kaymak-2.Başkan

            Prof. Dr. Meltem Gülhan Halil-Genel Sekreter

            Prof. Dr. Sinan Sarı-Sayman

            Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Birgül Dağ-Üye

            Prof. Dr. Seher Demirer-Üye

            Prof. Dr. Volkan Hancı-Üye